L. Ron Hubbard

Skills: Prednasatel, Spisovatel, Výskumy